Á pradþià Fotogalerija Straipsniai Elektroninis dienynas Naudingos nuorodos Gimnazijos apdovanojimai 2017-22-10 16:22:19
Navigacija
Bûsimø prieðmokyklinukø tëveliø dëmesiui

Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu nuo 2016 metø rugsëjo 1 d. prieðmokyklinis ugdymas tampa privalomu. Tëvai, pedagogai, mokslininkai mato akivaizdþià ðeðiameèio dalyvavimo prieðmokyklinio ugdymo programoje naudà. Vaikai ágyja socialiniø ágûdþiø, iðmoksta bendrauti su bendraamþiais, orientuotis naujoje aplinkoje, atlikti tikslines uþduotëles. Prieðmokyklines grupes lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi pradinëse klasëse.

Kvieèiame visus tëvelius, kuriø vaikams ðiais, 2016 metais, sueina 6 metai, pasirinkti mûsø Raseiniø r. Ariogalos gimnazijà.

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad vaikai nuo 2016 m. rugsëjo 1 d. á prieðmokyklinio ugdymo grupæ bus priimami ir neturintys áraðo vaiko sveikatos paþymëjime apie vaiko profilaktinius skiepus.

Ðvietimo ir mokslo ministerijos atstovø atsakymai á daþniausiai uþduodamus klausimus

Kà svarbu þinoti prieðmokyklinukø tëvams?

Siûlome apsilankyti
Ugdymo
Mokytojo TV

Mokyklos jubiliejus


Ugdymo
Vaikø linija
Elektroninis dienynas Gimnazijos elektroninis dienynas

Olweus programa gimnazijoje Olweus programa gimnazijoje

ÐvietimoNacionalinis egzaminø centras
Ðvietimo
Sveikatos mokymo ir ligø prevencijos centras


Ðvietimo
"Let's get Green" - tarptautinis projektas (Ariogala - Saldus (Latvija)

Ugdymo Ugdymo plëtotës centras
Ðvietimo Leidinys "Ðvietimo naujienos" Ðvietimo Raseiniø rajono savivaldybë
ÐvietimoRaseiniø rajono ðvietimo centras
ÐvietimoNacionalinis egzaminø centras
Ðimtadienis

Vasario 20 dienos penktadienio vakarà á Ariogalos gimnazijà susirinko abiturientai, jø tëveliai, mokytojai, abiturientø draugai – III gimnazijos klasiø mokiniai, garbûs sveèiai, tarp jø Raseiniø rajono savivaldybës administracijos direktorius Jonas Kurlavièius, Ðvietimo ir socialiniø reikalø departamento direktorë Jolita Jablonskienë, gimnazijos tëvø komiteto nariai.

Plaèiau skaitykite...

Ariogalos gimnazijos pradinukai ðvenèia Vasario 16-àjà

Kiekviena Vasario 16-oji yra atsigræþimo á praeitá, pagarbos tautos patirèiai diena. Tai diena, kai labiau negu kurià kità dienà iðgyvenamas iðdidaus buvimo lietuviu jausmas. Laisvës kaina ir vertë prisimenama ir kas kartà iðgyvenama, kai iðauðta dienos, paþymëtos ypatingo ávykio þenklu.

Jau tapo tradicija, kad minëdami ðià iðkilià Lietuvai datà, Ariogalos gimnazijos pradinukai, padedami mokytojø, ruoðiasi ið anksto: gamina valstybës simbolius, puoðia patalpas, ruoðiasi meninio skaitymo konkursui ,,Gimtinës spalvos“.

Plaèiau skaitykite...

Ariogalos gimnazija pasitiko Vasario -16-àjà

Renginio akimirkos...
„Mankðtiada“ Ariogalos gimnazijoje

2015 m. sausis-vasaris - mankðtø mënesiai Ariogalos gimnazijoje. Vasario 10 d. vyko ,,Mankðtiados” renginys 5-10 klasiø mokiniams. Klubo “Sveikuolis” mokiniø komanda parengë pratimø kompleksà visø grupiø raumenø treniravimui. Aktyviausiai renginyje dalyvavo 5-6 klasiø mokiniai. Mankðtinosi ne tik mokiniai, bet ir jø auklëtojos - Ramunë Aksomaitienë, Jûratë Klimienë, Roma Kimbraitë, Julia Graþulevièiûtë.

Nuoðirdþiai dëkojame dalyviams. Kita „Mankðtiada“ artimiausiu metu numatyta pradinëse klasëse.

Klubas „Sveikuolis“

Renginio akimirkos

Tarptautinës holokausto dienos minëjimas Ariogalos gimnazijoje

„...du treèdaliai esanèiø ðioje salëje nebûtume tinkami dirbti Reichui. Po selekcijos patektume tiesiai á Auðvico dujø kamerà“,- tokie skaudûs þodþiai nuskambëjo ið Ingridos Vilkienës, Tarptautinës komisijos naciø ir sovietinio okupaciniø reþimø nusikaltimams Lietuvoje sekretoriato vadovo pavaduotojos, lûpø respublikinëje konferencijoje „Tolerancija per menà“. Renginá organizavo Ariogalos gimnazija ir Tarptautinë Komisija.

Plaèiau skaitykite...

Ryþtingas startas – dþiaugsmingas finiðas ðauliams Klaipëdos iðvadavimo þygyje

Kiekvienais metais sausio vidurys – tai tas laikas, kada Lietuvos pajûrys sukvieèia entuziastus ið visos Lietuvos, kad ðie pakartotø prieð 92 metus Lietuvos kariø bei ðauliø þygá.

Ariogalos ðauliai – kasmetiniai ðio þygio dalyviai. Ðiø metø þygis prasidëjo Palangoje. Kaip ir visada, reikëjo nuþygiuoti apie 25-27 km. Organizatorius nustebino dalyviø gausa – dalyvavo apie du tûkstanèius þygeiviø.

Plaèiau skaitykite...

Jaunøjø tyrëjø iðvyka

Gruodþio 18-20 dienomis kartu su keturiasdeðimèia Lietuvos jaunøjø tyrëjø klubo nariø vykome á Varðuvà. Aplankëme M. Koperniko mokslo centrà, modernià iðskirtinio dizaino Varðuvos universiteto bibliotekà, dalyvavome ekskursijoje anglø kalba po vakariná ðventiðkai papuoðtà Varðuvos senamiestá, planetariume klausëmës paskaitos apie Marsà ir þiûrëjome 3D filmà „Svajonë skraidyti“ (angl. Dream to Fly).

Plaèiau skaitykite...

Kalëdinë þiemos pasaka

Stebuklo sulaukë Ariogalos gimnazijos pradiniø klasiø mokiniai. Á rajoniná prieðmokyklinio ugdymo ástaigø vaikø ir bendrojo ugdymo mokyklø pradiniø klasiø mokiniø atvirukø konkursà ,,Kalëdinë þiemos pasaka“ atkeliavo 261 atvirukas. Kalëdinæ ðilumà gimnazijoje paskleidë VÐÁ Raseiniø lopðelis-darþelis ,,Spinduliukai“, Ariogalos lopðelis-darþelis, Girkalnio darþelis, Ðiluvos, Viduklës Simono Stanevièiaus, Ariogalos gimnazijos, Raseiniø Ðaltinio progimnazija, Raseiniø Viktoro Petkaus pagrindinë mokykla, Ilgiþiø mokykla- daugiafunkcis centras.

Plaèiau skaitykite...

Anglø kalbos popietë „Let‘s make a Christmas cake“

Gruodþio 17 dienà á Ariogalos gimnazijos Menø studijà suguþëjo gausus bûrys mokiniø, pasipuoðusiø kalëdinëmis nykðtukø kepuraitëmis. Kartu su anglø kalbos mokytojomis – Auðra Gedgaudiene, Ramune Stoðkiene, Gintare Preikðiene, Dalia Skeberdiene ir Elena Lapkauskiene - 6b, 8b, Ia, IIb, IIIa,b gimnazijos klasiø mokiniai surengë popietæ, kurios tikslas buvo sukurti stebuklingà kalëdiná geros nuotaikos pyragà.

Plaèiau skaitykite...

Baigiamoji konferencija Bulgarijoje
Ariogalos gimnazijos atstovai dalyvavo CHARM projekto baigiamojoje konferencijoje Bulgarijoje

Raseiniø r. Ariogalos gimnazijos III gimnazijos klasës mokinys Tadas Bielskis, IV gimnazijos klasës mokinys Evaldas Morkus ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Jankauskienë Jaunimo karjeros centro kvietimu dalyvavo tarptautinio projekto „Civic Help for Anti-Racist Measures (CHARM)“ baigiamojoje konferencijoje lapkrièio 24-25 dienomis Sofijoje, Bulgarijoje. Daugiau informacijos apie projektà galima rasti internetinëje svetainëje:
www.charmingyouth.eu

Plaèiau skaitykite...

Sveikiname
Sveikiname Raseiniø rajono pradiniø klasiø mokiniø kûrybiniø darbø konkurso "Rudens gërybiø kraitelë" laureates: 4 b klasës mokines Paulinà Velièkaitæ, Gabrielæ Stoðiûtæ,Guodà Zokaitytæ (mokytoja Silvija Brazienë), 2 a klasës mokinæ Evelinà Stanevièiûtæ (mokytoja Daiva Stankienë)
Puslapis 13 i 41 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Registravimasis
Vartotojas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirai slaptaod?
Uklausk
Paieðka
Dëmesio!
Ariogalos gimnazijos bendruomenës ir tëvø klubo AVM „Santaka“ steigëjø vardu dëkojame visiems pervedusiems (gavëjo kodas 300887719) GPM 2 procentø paramà nuo 2014 metais sumokëto pajamø mokesèio iki 2015 metø geguþës 1 dienos. Kvieèiame bûti pilietiðkais ir aktyviais 2016 metais.
Ariogalos gimnazijos paramos gavëjo kodas 300887719
Atsisiøsti formà pildymui
Pamokø laikas
1 pamoka 08.00 – 08.45
2 pamoka 08.55 – 09.40
3 pamoka 09.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40
8 pamoka 14.50 – 15.35
Naujausi straipsniai
Judrioji savaitë Ar... 144
Skaitymo malonumai 243
Pamokos kitaip 244
Garsinis Vytauto V. ... 234
Kamðteliø vajus 2016 227
MANDALA 238
Pradinukai - akcijos... 199
Judrioji savaitë Ar... 264
Mokiniai – mokinia... 268
Rugsëjo 1-oji Ariog... 353
Kelendorius
Dienos info :

Vardadiená ðvenèia :
1,421,638 Ariogalos gimnazija Unikali apsilankym